امروز: یکشنبه، 30 دی 1397

ماهنامه فژه سنج

رسانه ای نوین در صنعت نقشه برداری و ژئوماتیک

دانشگاه تهران در فرآیند تغییر سیلابس نادیده گرفته شد

(26 مرداد 1395)

 

بازنگری کلی و اساسی بر دروس رشته نقشه برداری و در تمام مقاطع تحصیلی، جزو اولین فعالیت های دکتر صفری، بعنوان اولین رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران می باشد که به گفته خود ایشان، کار دشوار و بسیار حساسی بوده است. شاید به همین دلیل باشد که به رغم تصریح قوانین مربوط بر بازنگری در مباحث دروس در بازه های 5 ساله، از آخرین بازنگری کلی دروس رشته بیش از 16 سال میگذرد.


انجام تغییرات مباحث دروس باید با تعامل همه مراکز دانشگاهی و متخصصین رشته باشد

(24 مرداد 1395)

 

گفت و گو اختصاصی ماهنامه فژه سنج با دکتر روح الله کریمی، مدیر گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش در رابطه با تغییر سیلابس دروس نقشه برداری