امروز: یکشنبه، 30 دی 1397

ماهنامه فژه سنج

رسانه ای نوین در صنعت نقشه برداری و ژئوماتیک

مدیر عامل شرکت ملی پست:

100 درصد مکان های شهری تا 3 ماه آینده دارای ژئو کد می شوند

(16 مرداد 1395)

 
مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با بیان این که طرح ملی نشانی استاندارد ایرانیان پروژه اقتصاد مقاومتی این شرکت است، گفت: 100 درصد مکان های شهری برای تحقق اقتصاد مقاومتی تا سه ماه آینده دارای ژئو کد (کد جغرافیایی) می شوند.

سرمایه گذاری اوبر برای راه اندازی سیستم نقشه برداری خود

(11 مرداد 1395)

 
خدمات Uber یا همان درخواست تاکسی با استفاده از اپلیکیشن، تا حد زیادی برای فعالیت خود به نقشه وابسته است و این موضوع یکی از حیاتی ترین عناصر سرویس مورد بحث به حساب می آید. اما با این وجود آبر تاکنون فاقد بخش نقشه برداری اختصاصی بوده و نقشه های گوگل را مورد استفاده قرار می داده است.

بهره گیری از تجربه دانشگاه ملبورن استرالیا برای طرح جی.نف

ژئوکدینگ 14 استان پایان یافت

(04 مرداد 1395)

مدیرعامل شرکت پست ایران گفت: تاکنون عملیات ژئوکدینگ 14 استان کشور پایان یافته و در 9 استان 90 درصد و در 15 استان بیش از 80 درصد پیشرفت داشته است و بر پایه پیش بینی ها، کل عملیات در نقاط شهری تا سه ماه آینده به پایان می رسد.