امروز: یکشنبه، 5 اسفند 1397

ماهنامه فژه سنج

رسانه ای نوین در صنعت نقشه برداری و ژئوماتیک

سرمایه گذاری اوبر برای راه اندازی سیستم نقشه برداری خود

(11 مرداد 1395)

 
خدمات Uber یا همان درخواست تاکسی با استفاده از اپلیکیشن، تا حد زیادی برای فعالیت خود به نقشه وابسته است و این موضوع یکی از حیاتی ترین عناصر سرویس مورد بحث به حساب می آید. اما با این وجود آبر تاکنون فاقد بخش نقشه برداری اختصاصی بوده و نقشه های گوگل را مورد استفاده قرار می داده است.

بهره گیری از تجربه دانشگاه ملبورن استرالیا برای طرح جی.نف

ژئوکدینگ 14 استان پایان یافت

(04 مرداد 1395)

مدیرعامل شرکت پست ایران گفت: تاکنون عملیات ژئوکدینگ 14 استان کشور پایان یافته و در 9 استان 90 درصد و در 15 استان بیش از 80 درصد پیشرفت داشته است و بر پایه پیش بینی ها، کل عملیات در نقاط شهری تا سه ماه آینده به پایان می رسد.

در گفت و گو با فژه سنج مطرح شد؛

عناوین موضوعات پیشنهادی اداره نقشه برداری مدیریت اکتشاف نفت با دانشگاه ها برای انجام پایان نامه های دانشجویی

(26 تیر 1395)

 

 

یکی از زمینه های ارتباطی اداره نقشه برداری مدیریت اکتشاف نفت با دانشگاه و فضای فعالیت های علمی رشته نقشه برداری، ارائه موضوعات پیشنهادی و متناسب با نیازهای اکتشافی صنعت نفت کشور برای انجام پایان نامه های دانشجویی با استفاده از مشاوره صنعت نفت و متخصصین مدیریت اکتشاف
می باشد