امروز: شنبه، 28 مرداد 1396

ماهنامه فژه سنج

رسانه ای نوین در صنعت نقشه برداری و ژئوماتیک

دبیرخانه - ارسال مقالات

 
از کلیه اساتید،پژوهشگران، مدیران،مهندسان،دانشجویان و علاقه مندان به موضوعات مرتبط با مهندسی 
نقشه برداری و علوم ژئوماتیک دعوت می شود تا مقالات خود را برای نشریه فژه سنج ارسال کنند تا در صورت تایید چاپ گردد.
 
آدرس پست الکترونیکی:fojesanj.press@gmail.com
تلفکس:44656707